გარანტია

მადლობას გიხდით, რომ არჩევანი ჩვენს  მაღაზიაზე შეაჩერეთ. შესაძლო გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს და მომსახურების მიღების წესებს.

ჩვენს მაღაზიებში და ასევე ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებულ პროდუქციაზე ვრცელდება  გარანტია, რომელიც მოქმედებს 1 – თვიდან 1 – წლამდე ვადით.

საგარანტიო პირობები:

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას მასზე მოქმედი გარანტიის პერიოდში.
 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
 • საგარანტიო მომსახურეობა ხორციელდება კომპანიის სერვის ცენტრში
 • . საგარანტიო ინფორმაციის დასადგენად დაუკავშირდით ჩვენს ოპერატორს.
 • გარანტია ვრცელდება ტექნიკის იმ დაზიანებაზე,რომელიც განპირობებულია ტექნიკური წუნით.
 • საგარანტიო სერვისის მისაღებად მაღაზიაში გთხოვთ წარადგინოთ საგარანტიო ტალონი, თანხის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტი.
 • საგარანტიო მოწყობილობა მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და მექანიკური დაზიანების გარეშე.
 • საგარანტიო დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს: ნივთის დასახელებას, სერიულ ან იმეი კოდს, მყიდველის ვინაობას, შეძენის თარიღს, პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელს და ხელმოწერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურეობა არ განხორციელდება.
 • საგარანტიო სერვისის მიღებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მისაღებად კლიენტი წინასწარ უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს.

საგარანტიო მომსახურეობა არ ითვალისწინებს პროდუქტის ახლით შეცვლას! ან უკან დაბრუნებას.

საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება, თუ:

 • გასულია პროდუქტის საგარანტიო ვადა.
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი, იმეი კოდი ან სარეგსიტრაციო ნომერი.
 • შეძენილ პროდუქტს აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი, დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი.
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნებისთვის.
 • დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი.
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების /პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.
 • თუ დაზიანება ფიზიკურად არის გამოწვეული, მაგ: გატეხილი, გაბზარული, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი ან/და სითხით დაზიანებული.
 • იმ შემთვევაში თუ მომხმარებელმა არ დაიცვა პროდუქტის ექსპლუატაციის წესები (ექსპლუატაციის წესები იხილეთ პროდუქციის თანდართულ დოკუმენტაციაში.
 • საკონცერტო დინამიკებში, სტუდიურ მონიტორში,და სხვა სახის დინამიკებში საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება თუ დინამიკში არსებული კომპონენტი (დაბალი ან მაღალი სიხშირის) იქნება გადამწვარი, ან აღენიშნება ზედმეტი ხმაური.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

 • სადენ ან USB კაბელებზე და მაკომპლექტებელ ნაწილებზე.
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ან ოპერაციული სისტემის ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე.
 • კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენზე, მოწყობილობის დასამუხტ აქსესუარებზე.
 • ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები არ არის შესრულებული უფლებამოსილი სერვისცენტრის სპეციალისტის მიერ.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • დაზიანებული ტექნიკის სერვის ცენტრამდე ტრანსპორტირებას საკუთარი ძალებით ანხორციელბს მყიდველი.
 • საგარანტიო პირობების შესაბამისად სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული ტექნიკა, მისი მიღების მომენტიდან 45 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 • იმ შემთხვევაში თუ პროდუქცია შეძენილია განვადებით ან სადებეტო/საკრედიტო ბარათით, შეკვეთა არ ექვემდებარება გაუქმებას. შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მიღების დროს.
 • ნივთის მიღებისთანავე მომხმარებელმა უნდა გადაამოწმოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა კურიერის თანდასწრებით.
 • ნებისმიერი ტიპის პრობლემის ან ვიზუალური დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს კურიერის გაშვებამდე და დეტალურად აუხსნას არსებული პრობლემა.
 • იმ შეთხვევაში თუ პროდუქციის გადაცვლის მოთხოვნით ჩვენთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, მაშინ გადასაცვლელი პროდუქტის ჩვენს საწყობში დაბრუნებაზე და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კლიენტს.
 • თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველი აუცილებელი წესით უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს დამატებითი ინსტრუქციების მისაღებად. ნივთი შეიცვლება მომწოდებელი კომპანიის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
 • ნივთის შეცვლა ხდება თუ ნივთი ვერ შეკეთდა 45 კალენდარულ დღეში იცვლება
 • იგივე ან მეტი ღირებულების მქონე ნივთით, მომხმარებლის მიერ აღნიშნული სხვაობის საკუთარი სახსრებით დაფარვით.
 • ნივთის უკან დაბრუნების დროს მყიდველმა თან უნდა დაურთოს მისი ყველა აქსესუარი და ასევე შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • ყველა სხვა შეკითხვის შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ოპერატ

დამატებითი პირობები ონლაინ შეძენის დროს 1 ივნისიდან

 • მხოლოდ ონლაინ შეძენის დროს,მომხმარებელს უფლება აქვს,ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე-14 კალენდარული დღის განმავლობაში და დააბრუნოს შეძენილი ნივთი.
 • ნივთის დაბრუნების მნიშვნელოვანი პირობაა რომ მას ქონდეს სასაქონლო სახე,ასევე ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი და მათ შორის ყუთიც.
 • მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის დაბრუნება და გასწიოს მობრუნებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯები მათ შორის ტრანსპორტირება და საჭიროების შემთხვევაში დემონტაჟი.
 • თანხის უკან დაბრუნების დროს ხდება მხოლოდ ნივთის ღირებულების დაბრუნება,შპს მუსიკ რუმი არ არის ვალდებული მომხმარებელს აუნაზღაუროს მის მიერ ნივთის შეძენისას გადახდილი ტრანსპორტირების საფასური.
 • 14 დღის განმავლობაში დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება ისეთ ნივთებზე, რომელთა სარეალიზაციო ფასი არ აღემატება 30 (ოცდაათი) ლარს.